Sirah Shahabiyah, Kisah Keteladanan Wanita-Wanita Surga di Zaman Rasulullah

RM87.00 MYR
Penulis: Syaikh Muhammad Hassan

Sejarah Islam mengenal sosok seperti Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Zubair dan Sa'ad Ibnu Mu'azd radiayallahu'anhum. Mereka para ahli hadits yang lahir dari sosok Ibu yang kuat memegang nilai-nilai syari'at, penyabar, penyayang dan tidak pernah merasa lelah demi mencari ridha Ilahi dan menciptakan kader-kader yang siap membela Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Seperti apakah sosok wanita pilihan yang telah diukir dengan tinta emas oleh sejarah Islam ini?. Buku 35 Sirah Shahabiyah ini akan mengajak segenap kaum muslimin membuka kembali lembaran-lembaran sejarah yang sangat luar biasa, penuh dengan suka cita serta bertaburan hikmah dan mauizhah hasanah yang bisa dipetik untuk membangkitkan kembali semangat yang mulai pudar dan harapan yang sirna dari keutamaan-keutamaan para wanita Anshar dan keutamaan istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam. 35 wanita-wanita Shahabiyah radhiyallahu'anhuma itu diantaranya;

Khadijah binti Khuwalid; Wanita paling mulia sepanjang masa, termasuk wanita yang pertama kali masuk Islam. Saudah binti Zam'an; Wanita penuh berkah yang mengalami 2 kali hijrah. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu'anhuma; Wanita yang dipulihkan nama baiknya dari langit ketujuh dan istri Rasulullah ﷺ di dunia dan di Surga. Hafshah binti Umar; Wanita ahli puasa, ahli tahajjud dan istri Rasulullah ﷺ di Surga. Zainab binti Khuzaimah; Ibunya orang-orang miskin.

Ummu Salamah
; Kesetiaan yang tak ada tandingannya. Zainab binti Jahsy; Allah menurunkan perintah kepada Rasulullah ﷺ untuk menikahinya dari langit ketujuh. Juwairiyah binti Al-Harits; Tidak ada wanita yang lebih memberi berkah kepada kaumnya daripadanya. Ramlah binti Abi Sufyan (Ummu Habibah); Ikut hijrah serta pasrah dan Allah memberinya ganjaran pada saat di pengasingan. Shafiyyah binti Huyay; Engkau adalah putri seorang Nabi, Pamanmu seorang Nabi dan engkau istri seorang Nabi Muhammad Rasulullah ﷺ. Maimunah binti Harits; Wanita  yang paling bertakwa dan paling gemar menyambung silahturrahim diantara kami (penuturan Aisyah radhiyaalhu'anhuma). Fatimah binti Rasulullah ﷺ; Putri Rasullullah Shallahu'alaihi wa Sallam dan wanita paling mulia diantara penghuni Surga, termasuk wanita yang paling pertama kali masuk Islam.

Halimah As-Sa'diyyah
; Tubuh yang paling suci di dunia tumbuh dari air susunya yang penuh berkah, (kisah menyusunya Rasulullah ﷺ). Ummu Aiman; Pengasuh Rasulullah ﷺ dan keikutsertaanya dalam jihad fi sabilillah. Fatimah binti Asad; Hijrah ke Madinah Munawarrah dan mertua perempuan yang baik. Ummu Sulaim; Maharnya adalah Islam, kebanggaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Ummu Hisyam binti Haritsah; Memperoleh kemenangan berupa Surga, giat mencari ilmu dan keridhaan di Bai'atur Ridhwan. Ummu Imarah; Mujahidah yang melindungi Rasululllah ﷺ pada perang Uhud. Asma' binti Abu Bakar; Semoga Allah mengganti ikat pinggangmu ini dengan dua ikat pinggang di surga (ucapan beliau Muhammad ﷺ), cerdas, berperilaku baik, sabar dan dermawan. Ummu Haram binti Malhan; Wanita syahid dan penyabar.

Kabsyah binti Rafi'
; Putranya mati syahid, 'Arsy Allah pun berguncang. Sumayyah binti Khabath; wanita pertama yang mati syahid (syahiddah pertama) dalam Islam. Ummu Waraqah binti Harits; Perempuan yang beribadah di mihrabnya dan teguh memegang janji. Shafiyyah binti Abdul Muthalib; Ibunda penolong Rasulullah ﷺ dan perempuan pertama yang membunuh orang musyrik. Atikah binti Zaid; Siapa yang menginginkan mati syahid menikahlah dengannya, Faruqul Ummah dan pernikahan yang penuh berkah. Asma' binti Umais; Sabar itu indah dan wanita yang menikah dengan tiga orang Ahli Surga. Ummu Syarik,; Air minum dari langit dan masuk Islam secara massal. Umamah binti Abil Ash; Ahlul Bait yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam.

Rubayyi' binti Mu'awwidz; Putri pembunuh Fir'aunnya umat ini (Ayahnya ikut serta membunuh Abu Jahal). Ummu Fadhl (Lubabah binti Harits); Ibu dari tintanya ummat dan Imam tafsir.Khansa; Penya'ir wanita yang hebat dan memasrahkan empat orang anaknya dalam perang Qadasiyah. Ummu Ma'bad Al-Khaza'iyyah; Pemilik domba yang diberkahi dan keberkahan masuk ke rumah Ummu Ma'bad. Ummu Kultsum binti Uqbah; Al-Qur'an turun untuk menyelamatkannya dari bahaya kaum musyrikin. Ummu Mundzir binti Qais; Wanita yang Shalat menghadap dua kiblat serta penjaga dua bai'at. Hindun binti Utbah; Kehilangan orang yang dicintainya pada perang Badar, perannya dalam perang Uhud dan sikapnya yang dikenang pada peristiwa Yarmuk.

Semoga kisah keteladanan para wanita-wanita Surga di zaman kehidupan Rasulullah ﷺ dapat menjadi motivasi, inspirasi, pelajaran serta hikmah untuk kita semua. selamat membaca...!