60 Sirah Sahabat Rasulullah

Save 40%
RM85.00 MYR
RM51.00 MYR

Pengarang : Khalid Muhammad Khalid

Sepanjang sejarah manusia, kesetiaan, kejujuran dan kesunggguhan dalam mencapai tujuan hidup yang tinggi dan luhur belum pernah dapat disaksikan kembali sebagaimana yang telah diabadikan oleh sejarah islam dan tokoh-tokohnya pada kurun waktu yang lalu. Siapapun yang menelusuri jejak perjalanan hidup para sahabat akan melihat sosok-sosok manusia dengan prestasi luar biasa. Manusia yang mampu membangkitkan semangat juang di jalan Allah dan menyempurnakan kesabaranmempertahankan keislaman mereka saat ujian dan fitnah mendera bertubi-tubi. Kepribadian mereka yang agung dapat menghidupkan hati setiap orang yang membaca kisah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka, kecuali telah melukiskan sejarah keharuman probadi-pribadi yang mesti dijadikan teladan.

     Kisah yang terdapat dalam buku ini bukan kisah fiktif. Kisah ini adaslah nyata, dilukiskan dan diabadikan oleh tinta emas sejarah tentang sekelompok manusia agung yang berusaha mencapai kesempurnaannya. Manusia-manusia yang telah hadir di dunia aqidah dan keimanan. Manusia-manusia yang telah menunjukkan keistimewaan mereka sebagai generasi pertama umat islam.

“…mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah…” (az-zumar : 18)

Ke-60 sahabat nabi saw yang ditampilkan di buku ini sebagai gambaran ptret sensasional generasi emas islam adalah

 1. Mus`ab bin umair
 2. Salman al-farisi
 3. Abu dzar al-ghifari
 4. Bilal bin rabah
 5. Abdullah bin umar
 6. Sa`ad bin abi waqqosh
 7. Shuhaib bin sinan
 8. Mu`adz bin jabal
 9. Miqdad bin `amr
 10. Sa`id bin amir
 11. Hamzah bin abdu muthalib r.a
 12. Abdullah bin mas`ud
 13. Hudzaifah bin yaman
 14. Ammar bin yasir
 15. Ubadah bin shamit
 16. Khabbab bin arat
 17. Abu ubaidah bin jarrah
 18. Utsman bin mazh`un
 19. Zaid bin haritsah
 20. Ja`far bin abu thalib
 21. Abdullah ibnu rawahah
 22. Khalid bin walid
 23. Qais bin sa`ad bin ubadah
 24. Umair bin wahb
 25. Abu darda`
 26. Zaid bin khathab
 27. Thalhah bin ubaidillah
 28. Zubair bin awwam
 29. Khubaid bin `adi
 30. Umair bin sa`d
 31. Zaid bin tsabit
 32. Khalid bin sa`id
 33. Abu ayyub al-ansharii
 34. Abbas bin abdul muthalib
 35. Abu hurairah
 36. Bara` bin malik
 37. Utbah bin ghazwan
 38. Tsabit bin qais
 39. Usaid bin hudhair
 40. Abdurrahman bin auf
 41. Abu jabir (Abdullah bin amr bin haram)
 42. Amr bin jamuh
 43. Habib bin zaid
 44. Ubay bin ka`ab
 45. Sa`d bin mu`adz
 46. Sa`d bin ubadah
 47. Usamah bin ziad
 48. Abdurrahman bin abu baker
 49. Abdullah bin amr bin ash
 50. Abu sufyan bin harits
 51. Imran bin hushain
 52. Salamah bin akwa`
 53. Abdullah bin zubair
 54. Abdullah bin abbas
 55. Abbad bin bisyir
 56. Suhail bin amru
 57. Abu musa al-asy`ari
 58. Thufail bin amru ad-dausi
 59. Amru bin ash dan
 60. Salim maula abu hudzaifah