Fiqih Islam Wa Adillatuhu 1 set (jilid 1-10)

Save 23%
RM1,690.00 MYR
RM1,299.00 MYR

Penulis: Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili

Ini adalah terjemahan kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah az-Zuhaily yang cukup di kenali dalam dunia fiqh kontemporari. Buku ini mengemukakan dan menghimpunkan perbahasan fiqh Islam empat mazhab ahli sunnah wal-jama'ah iaitu mazhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
 
Perbahasan buku ini dimulakan dengan seluk-beluk fiqh Islam dan keistimewaannya, sejarah ringkas tokoh-tokoh mazhab, perpekstif perbezaan ijtihad fiqh dalam Islam, dan seterusnya dimulakan dengan perbahasan thaharah, solat, sehinggalah kepada perbahasan yang lebih kompleks lainnya.

Berikut kami sebutkan perbahasan keseluruhan buku ini berdasarkan jilid dan topik-topiknya:

JILID 1: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Solat

JILID 2: Solat Wajib, Solat Sunnah, Zikir Setelah Solat, Qunut dalam Solat, Solat Jama’ah, Solat Jama' dan Qasar.

JILID 3: Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah.

JILID 4 Membahas : Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang dibolehkan dan dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-teori Fiqih.

JILID 5: Hukum Transaksi Kewaangan, Transaksi jual beli, insurans, Khiyar, Akad Jual Beli, Akad Ijarah.

JILID 6: Jaminan, Pengalihan hutang, Gadaian, Paksaan, Kepemilikan.

JILID 7: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Kewangan, Hukum Hadd Zina, Qazaf, Pencurian.

JILID 8: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan Dalam Islam.

JILId 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng’illa Istri, Li’an, Zhihar, Masa 'Iddah.

JILID 10: Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, dan Warisan.